Sportsrejser.nu

Eksperter i træningslejre i Kroatien

Sportsrejser.nu rejsevilkår


Bestilling af rejse

Bestilling af en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til Sportsrejser.nu. Indtegningen og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden er bindende for Sportsrejser.nu og kunden, når depositum er rettidigt betalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på fakturaen og på hjemmesiden www.sportsrejser.nu anførte vilkår for rejsen.

Den person, som ved bestilling har opgivet adresse, tlf. nr. osv., og som er noteret på ordrebekræftelsen, er ansvarlig for reservationen på vegne af de øvrige rejsedeltagere. Den rejseansvarlige hæfter for, at betaling sker rettidig. Evt. tilbagebetalinger sker kun til den rejseansvarlige. Kun denne person kan ændre eller annullere rejsen. 


Navnspecifikation

Samtlige navne på de rejsende skal være os i hænde (enten via e-mail eller fysisk post) i henhold til dato anført på tilbud eller faktura. 

Navne skal være identiske iht. det der står anført i den respektive rejsendes pas. Cpr.nr. anføres også (minus de sidste 4 cifre).

Er der særlige kostbehov vi skal tage højde for, skal dette ligeledes meddeles så vil vi i størst mulig omfang imødekomme disse ønsker.
  


Tillægsydelser

Bestilling af tillægsydelser (aktiviteter, rundvisninger osv.) bestilles snarest muligt for at sikre ønsket plads.

Rejse kan ikke afbestilles,  hvis en ønsket tillægsydelse ikke kan bekræftes. Der bestilles primært en basisrejse, altså transport og ophold. 
Ligeledes hvis en tillægsydelse / aktivitet må aflyses fra aktørens side, vil kunden få tilbagebetalt det beløb der er betalt herfor. 

Aflysninger af programmer på rejsen som foretages af kunden, vil ikke kunne erstattes. 


Ændringer inden afrejse

Ændringer på Sportsrejser.nu' foranledning
 
Sportsrejser.nu har ret til at foretage mindre justeringer / ændringer i rejsen uden varsel, dog justeringer / ændringer som ikke påvirker den samlede helhedsbillede af det aftlate rejseforløb. 
Skulle det blive nødvendigt fra Sportsrejser.nu' side at ændre rejsens indhold i væsentlig grad - vil de rejsende have mulighed for at acceptere ændring, eller hæve aftalen uden yderligere omkostninger. 
Sportsrejser.nu har pligt til at oplyse de rejsende tydeligt om, de ændringer der foreslås og om betydningen for pakkerejsens pris. Endvidere gives der en rimelig frist for de rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning. Gives der ikke svar til Sportsrejser.nu vedr. rejsens ændring og om ændring accepteres, inden den aftalte frist, betragtes pakkerejsen dermed som stadigvæk gældende. 
Sportsrejser.nu har ligeledes mulighed for at give de rejsende et tilbud om en erstatnings-pakkerejse, evt. anden destination el.l. til en aftalt pris. 
Accepteres de foreslåede ændringer af de rejsende, herunder også en evt. erstatnings-rejse og betragtes ændringerne af lavere kvalitet har de rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. 
Vælger de rejsende at hæve aftalen, efterkommes dermed krav på, senest 14 dage efter ophævelsen, at få refunderet samtlige beløb, der er betalt i henhold til den indgåede aftale.
Sportsrejser.nu kan endvidere hæve aftalen om en pakkerejse, hvis Sportsrejser.nu ser sig selv i stand til ikke at kunne gennemføre aftalen på baggrund af ekstraordinære omstændigheder.
I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.
Ønsker de rejsende at gøre krav gældende grundet ændringen, skal de rejsende give Sportsrejser.nu meddelelse herom senest 2 uger efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Overholdes denne frist ikke, kan det have indflydelse på behandling af kravet.Ændringer på kundens / de rejsendes foranledning
 
Som udgangspunkt bliver samtlige ændringer på foranledning af kunden / de rejsende betragtet som afbestilling og en ny bestiling. Dog er der undtagelser hvis dette drejer sig om mindre justeringer som ikke belaster Sportsrejser.nu økonomisk. 
Under forudsætning af at de rejsende og Sportsrejser.nu når frem til enighed om rejsens ændring, hæfter kunden for en eventuel prisdifference mellem den oprindelige pris og den nye af Sportsrejser.nu oplyste pris som ændrningerne afstedkommer. 
Sportsrejser.nu har pligt om umiddelbart, at oplyse kunden om en eventuel prisændring.     


Rejsens pris

Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – flytransport, lufthavnsafgifter, transport mellem lufthavn og bestemmelsessted, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering i hotelværelse/lejlighed samt evt. forplejning og evt. guideservice i henhold til destinationsbeskrivelsen på hjemmesiden. 

Udgifter til pas, forsikringer og lignende er, medmindre andet er anført, ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv. 

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, der er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. 
Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.


Betaling

Da vi benytter os af flere flyselskaber, hoteller og bustransportfirmaer, anvender Sportsrejser.nu samme betalingsfrister vi får udstedt fra de pågældende samarbejdspartnere.
Hvis ikke andet aftalt, et tilmeldingsgebyr på 30 % af rejsens totale pris ved booking. 
Det resterende beløb indbetales senest 30 dage inden afrejse, hvis ikke andet anført på modtaget tilbud / faktura.
Bookes en rejse med kortere frist til afrejsetidspunkt (mindre end 30 dage), afregnes hele beløbet ved booking.

Overholdes ovenstående betalingsbetingleser ikke, har Sportsrejser.nu ret til at annullere den bestilte rejse uden varsel. 


Ansvar

Sportsrejser.nu og vores leverandører fraskriver sig al asvar ifm. skader, der opstår under eller i forbindelse med rejsen med mindre skaderne skyldes grov uagtsomhed fra Sportsrejser.nu' og vores leverandørers side.
*Rejselederen er ansvarlig for at samtlige deltagere på rejsen er informeret omkring rejsens vilkår, herunder ansvar og regler, inden rejsen påbegyndes.

* = En rejseleder skal udpeges ifm. rejsens afvikling. Rejselederen skal være fyldt 18 år og anført ved booking af rejsen. 
Rejseleder er ansvarlig for evt. økonomisk kompensation (enten via tilkøbt rejseforsikring via Sportsrejser.nu, eller klubbens / deltagers eget rejseforsikring). 

 

Sportsrejser.nu' pligter og ansvar under og efter afrejse

Sportsrejser.nu er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Sportsrejser.nu' forpligtelse gælder alle ydelser, der indgår i aftalen, også dem, der leveres af andre end Sportsrejser.nu. Oplysninger på Sportsrejser.nu' hjemmeside og evt. brochurer/kataloger er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden / i brochurer og kataloger, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.
Såfremt der mellem Sportsrejser.nu og de rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige. Ligesom forhold, der i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. 

Lider de rejsende økonomiske tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har de rejsende krav på erstatning fra Sportsrejser.nu, medmindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse.

Sportsrejser.nu er ikke under ansvar, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet ikke er ansvarlig for.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren/kataloget/hjemmesiden eller på rejsebeviset m.v. skal betragtes som forventede, hvorfor Sportsrejser.nu ikke kan gøres ansvarlig for tab, der skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Sportsrejser.nu yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Sportsrejser.nu sig ethvert ansvar for oplysninger, der findes i hotellernes egne brochurer. Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Sportsrejser.nu er ikke ansvarlig for værdigenstande, der bortkommer fra hotellets deponeringsbokse el. lign.


Afbestilling

- Ved afbestilling frafalder retten til tilbagebetaling af booking/tilmeldelsesgebyr på 30%
- Ved afbestilling op til 48 timer før afrejse, tilbagebetales 50 % af rejsens totale pris fratrukket tilmeldelsesgebyr.
- Ved afbestilling senere end 48 timer inden afrejse finder ingen tilbagebetaling sted.
- Ved afbestilling af hel gruppe senere end 30 dage inden afrejse finder ingen tilbagebetaling sted. 

Ovenstående kan forsikres imod, ved at tegne en afbestillingsforsikring via Sportsrejser.nu' samarbejdspartner Gouda forsikring. Kontakt os for at høre nærmere.

Enhver afbestilling skal meddeles skriftligt af den rejseansvarlige (den, der har bestilt rejsen). En rejsefælle er ikke rejseansvarlig og kan derfor ikke aflyse en rejse. 

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed, og hvis karakter medfører, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til pågældende område. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. 

Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet grupperabat (ekstrasengsrabat), ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for den rejsende som er udslagsgivende for grupperabatten samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke fuldt betalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at den rejsende efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.


Den rejsendes pligt og ansvar

Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Sportsrejser.nu eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra Sportsrejser.nu' side og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, guider, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, samt evt. visum og vaccinationer.

Oplysninger, udover hvad der er givet af Sportsrejser.nu, fås ved henvendelse til Kroatiens ambassade. Ikke danske statsborgere anbefales at kontakte Kroatiens ambassade samt evt. Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. 
Sportsrejser.nu kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport
som følge af manglende pas.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos Sportsrejser.nu eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. 

Ved rejse i EØS- eller EU-lande bør man altid medbringe sit Europæiske Sygesikringskort (Det blå sygesikringskort). Kortet dokumenterer at du har ret til dækning af al nødvendig sundhedshjælp i et andet EØS-land på samme vilkår som landets egne statsborgere. Kortet kan bestilles på www.borger.dk/EU-sygesikringskorteller på telefon 7012 8081.
 
Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af Sportsrejser.nu oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken Sportsrejser.nu eller luftfartsselskab. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. 

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, der på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans/hendes skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.


Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for Sportsrejser.nu inden rimelig tid, efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis Sportsrejser.nu har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person. Reklamationer over hotel og/eller standard på hotel modtages ikke.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Sportsrejser.nu senest 14 dage efter rejsens afslutning. Mener du at have gjort udlæg på vegne af Sportsrejser.nu, bedes du venligst medsende kopi af originale kvitteringer.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (tlf, fax m.v.) ved efterlysning opkræver Sportsrejser.nu et særligt gebyr, der betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Den rejsende er selv ansvarlig for tilvejebringelse af dokumentation i forbindelse med f.eks. bagageskade, sygdom, ulykke eller indbrud/røveri. Sportsrejser.nu har desværre ikke mulighed for at fremskaffe sådanne dokumenter efter hjemkomst.

Sportsrejser.nu behandler evt. reklamationer i henhold til Pakkerejse-Ankenævnets retningslinjer og efterlever altid dets kendelser.


Force majeure

Eftersom Sportsrejser.nu fungerer som agent for transportselskaberne og hotellerne kan rejserbureauet ikke påtage sig ansvar for ændringer, forsinkelser, aftalebrud eller force majeure, der er følge af vejrlig forhold, krigshandlinger, naturkatastrofer, epidemier, mv. som er uden for vores kontrol.
 


Persondata

For at kunne administrere kundeforhold, efter at rejsen er bestilt gemmer vi kunders kontaktinformation som navn, fødselsdato, og i nogle tilfælde pasnummer.
 
Dette indebærer bl. a. at kunne være i stand til at foretage flybookinger, sende korrekte ordrebekræftelser og fakturere, samt håndtere betalinger. 
 
De rejsendes oplysninger gemmes i et kunderegister i tre år.